Cito-rooster voor dit schooljaar

Elke schooljaar maken we op school een groot aantal Cito-toetsen. Voorheen gingen de meesten daarvan ongemerkt aan u voorbij. Maar omdat we het idee hebben dat het voor u heel prettig is om deze Cito-toetsen wel mee te krijgen, hebben we besloten het Cito-rooster in de openbaarheid te gooien.

Uitleg over de Cito-toetsen

De Cito-toetsen op onze school worden op heel veel scholen afgenomen. De Cito Eindtoets in groep 8 is de laatste Cito-toets die leerlingen maken, maar dat wil niet zeggen dat er verder geen Cito’s worden afgenomen.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af, en wel voor de volgende vakken:

 • Rekenen
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden)

De toetsen vinden per leerjaar plaats op een moment dat het de leerkracht uitkomt. Het is dus niet zo dat de Cito-toetsen op vaste momenten afgenomen moeten worden. Dat geldt enkel voor de Cito-toets, die in april wordt afgenomen.

Cito-toetsen van groep 3 tot en met groep 5

In groep 3 tot en met groep 5 worden de Cito-toetsen afgenomen met het doel een niveau voor ogen te krijgen voor het kind. Wanneer een kind op vaardigheidsgroei wat achterblijft, kunnen we overwegen om een handelingsplan te maken. Er wordt dan effectief op het gemiste onderdeel geoefend, waardoor dit op een volgende toets beter gemaakt kan worden.

Vanaf groep 6 tellen de Cito-toetsen zwaarder mee. Met name de Cito-toets rekenen M6 en E6 en de Cito-toets begrijpend lezen M6 tellen al mee voor het schooladvies dat we in groep 7 beginnen te vormen.

Schooladvies

Vanaf groep 6 tellen de toetsen en scores dus mee voor het schooladvies. Maar los van de Cito-toetsen in groep 6 telt ook de score van de Entreetoets in groep 7 mee, net als de M7 en de E7 Cito-toetsen en de B8-toets.

De Cito-toets zelf is puur ter bevestiging van het gegeven schooladvies bedoeld.

Vanaf groep 6 neemt de stof in moeilijkheid toe. We zien dan ook regelmatig dat leerlingen hier uitvallen, terwijl daar voorheen geen sprake van was.

Omdat we de lijntjes met ouders kort willen houden, gaan we de Cito-toetsen vanaf nu ook bespreken op de rapportavonden. Zo weet u van tevoren al een beetje welke kant het opgaat met uw kind en welk niveau u aan het einde van de schoolcarrière mag verwachten.

Rooster voor afname

Zoals gezegd worden de Cito-toetsen afgenomen in Midden en Eind. Dat is een vrij open periode. Het komt neer op het volgende:

 • Cito-toetsen rekenen van M3 tot M7: november
 • Cito-toetsen rekenen van E3 tot E7: juni
 • Entreetoets groep 7: mei
 • Cito-toetsen spelling van M3 tot M7: november
 • Cito-toetsen spelling van E3 tot E7: juni
 • Cito-toetsen begrijpend lezen M3 tot M7: november (er bestaan geen E-toetsen van begrijpend lezen)
 • Cito-toetsen woordenschat M3 tot M7: november
 • Cito-toetsen woordenschat E3 tot E7: juni
 • Cito Eindtoets groep 8: april

De toetsen voor technisch lezen worden door het hele jaar op meerdere momenten afgenomen door de intern begeleider. Die kan op die manier ook bijhouden wat de resultaten zijn en hoe hier het beste op ingespeeld kan worden.

Vragen over de Cito-toetsen

Het is onze bedoeling om transparant te zijn over de afname van de Cito-toetsen. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven, of naar aanleiding van de ouderavond, nog vragen hebben over afname van deze toetsen, komt u dan langs bij onze intern begeleider. Zij zal u graag meer vertellen over de wijze waarop wij op school omgaan met de Cito-toets. Met vragen over oefenen en lesstof kunt u natuurlijk bij de groepsleerkracht terecht.